Zakonodaja in obrazci

Izvleček iz uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost objavljene v uradnem listu št. 37/2008 in objavljeno dne 15.4.2008.


4. člen
(zahteve glede načina gradnje)

...

5. Pri začasnih objektih, namenjenih skladiščenju:

  • začasni objekti, namenjeni skladiščenju, so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja.

...

17. člen
(začasni objekti)

(1) Začasni objekti, ki so enostavni objekti, so:

...

  • b. pokriti prostor z napihljivo konstrukcijo ali v montažnem šotoru, če je njegova tlorisna površina do 500 m², višina najvišje točke 6 m, merjeno od najnižje točke objekta; tlorisna površina je lahko večja, če ima šotor ustrezen certifikat oziroma izjavo proizvajalca, da je izdelan v skladu s standardom o začasnih objektih DSIST EN 13782, oziroma, dokler ta standard še ni izdan kot evropski, privzeti standard PSIST prEN 13782:2001 – Naprave in konstrukcije za začasne objekte in zabaviščne parke;

...

Več na : http://www.uradni-list.si/1/content?id=86037

 

Zakaj se sploh odločiti za skladiščni šotor in katere so njegove prednosti iz pravnega vidika?

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) je Vlada Republike Slovenije izdala sledečo

UREDBO
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje

6. člen
(enostaven objekt)

  1. Enostaven objekt je konstrukcijsko nezahteven objekt, ki ne potrebuje posebnega statičnega in gradbenotehničnega preverjanja, ki ni namenjen prebivanju in ni objekt z vplivi na okolje. Enostavni objekti so navedeni v prilogi 2 te uredbe.
  2. Poleg enostavnih objektov iz priloge 2 te uredbe je enostaven tudi objekt, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.
  3. Objekti iz prvega in drugega odstavka tega člena, za katere je predpisana pridobitev soglasja v varovalnem pasu ali varovanem območju, se štejejo za enostavne objekte samo pod pogojem, da je tako soglasje pridobljeno.
  4. Če se objekt iz prvega ali drugega odstavka tega člena gradi na območju obstoječe pozidave, pridobitev soglasij iz prejšnjega odstavka ni potrebna, razen če umestitev enostavnega objekta posega v območja varovalnih pasov ali varovana območja.
Kot obrazložitev navaja k 6. členu še sledeče:

6. člen (enostaven objekt)

Poleg objektov, ki so navedeni v prilogi 3, se po predlogu drugega odstavka 6. člena predloga uredbe za enostavne objekte štejejo tudi proizvodi, ki so dani na trg skladno z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti ter izpolnjujejo pogoje za objekt (povezanost s tlemi). Pri tem so mišljeni prefabrikati, kot so bazeni, šotori, hale, skladišča, čistilne naprave, kontejnerji/zabojniki, montažne ute, lope, hiške, ograje, rastlinjaki/steklenjaki, garaže in podobni predizdelani proizvodi, ki jih investitor kupi v specializirani prodaji in jih sam poveže s tlemi v skladu z navodili proizvajalca. Ti proizvodi so namreč lahko sestavljivi in se zgradijo po navodilih proizvajalca, same bistvene zahteve pa so upoštevane že pri izdelavi proizvoda v tovarni, zato gre z gradbenotehničnega vidika za povsem enostavno gradnjo. Izjema je določena za prefabrikate, namenjene prebivanju (montažne hiše, bivalni zabojniki ipd.)
 
V tretjem in četrtem odstavku uredba glede obveznosti pridobitve soglasja razlikuje med enostavnimi objekti, ki se gradijo na območju obstoječe pozidave in drugimi primeri gradenj enostavnih objektov izven teh območij. Pri objektih, ki se nahajajo na območju obstoječe pozidave pridobitev predpisanih soglasij ni potrebna, razen če se nahajajo v varovalnem pasu ali varovanem območju.
 

Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SI-2311 HOČE

Tel.: 02 480 58 00

www.expobiro.si
info@expobiro.si

 
© 2013 Expo biro d.o.o.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET

 

Certifikat za varjenje