Dobro je vedeti

Gradnja nezahtevnega objekta se lahko začne na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt se vodi po skrajšanem postopku, zahteva se vloži na posebnem obrazcu, v katerem se prikaže lega objekta, značilni prerezi ter oblikovanje objekta, v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt pa razen investitorja ni drugih strank.

KORAKI DO IZDAJE GRADBENEGA DOVOLJENJA:

  1. Pred začetkom gradnje je priporočljivo preveriti, ali je parcela oziroma parcele, na katerih se namerava izvesti gradnja, nameravana gradnja dopustna. Podatek o tem je mogoče dobiti pri pristojni občini, z vpogledom v prostorski akt občine ali s prošnjo za izdajo lokacijske informacije, iz katere so razvidni podatki o dopustnosti gradnje.
  2. Poleg preveritve dopustnosti gradnje glede na prostorski akt je priporočljivo preveriti, ali je predmetna parcela ali parcele morebiti varovana na podlagi posebnega predpisa oziroma ali je treba pred začetkom gradnje pridobiti soglasja pristojnih soglasodajalcev. Informativni seznam soglasodajalcev je objavljen tudi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/prostor/zakon_o_graditvi_objektov/seznam_soglasodajalcev/
  3. Pred vložitvijo zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti urejena pravica graditi, saj je to temeljni pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja
  4. Poskrbeti je treba tudi za plačilo morebitnega komunalnega prispevka in drugih dajatev, katerih plačilo je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja

Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ni treba priložiti projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, temveč se izpolni poseben obrazec za vlogo, vlogi se priloži še soglasja pristojnih soglasodajalcev in dokazilo o pravici graditi, če pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo.

Več informacij najdete na https://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865
 

Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SI-2311 HOČE

Tel.: 02 480 58 00

www.expobiro.si
info@expobiro.si

 
© 2013 Expo biro d.o.o.
Vse pravice pridržane.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET

 

Certifikat za varjenje